AJOVY

Logga in med användarnamn ajovypenna eller ajovyspruta samt lösenord som hämtas från förpackningens undersida och ser ut som EU/X/XX/XXXX/XXX
AJOVY

AJOVY® (fremanezumab), Receptbelagt läkemedel. Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 225 mg och i förfylld injektionspenna 225 mg. Användning: AJOVY används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst 4 dagar med migrän per månad. Varningar och försiktighet: AJOVY är endast avsett för subkutan injektion. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får symtom på en allergisk reaktion, t.ex. andningssvårigheter, svullnad i läppar och tunga eller kraftiga hudutslag efter att du har injicerat AJOVY. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läs bipacksedeln noga. AJOVY® tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel 042-12 11 00
info@teva.se
teva.se

Rapportering av biverkningar
Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
lakemedelsverket.se
eller till Teva Sweden AB via mail, info@teva.se

AJO-SE-NP-00008